Импресум

„Дневно.мк“ е медиум чии главни карактеристики се лојалноста, навременоста и веродостојноста на објавените информации. Погледот на „Дневно.мк“ кон доставувањето на информациите е поинаков од останатите медиуми и наша главна цел како портал е навремено, проверено и релевантно да Ви ја доставиме секоја нова, како таква.

На порталот „Дневно.мк“ нашата редакција на дневна основа објавува најмалку 100 нови содржини/вести.

Главен акцент ставаме на политичките случувања во Република Македонија, бидејќи претпочитаме да бидеме во текот со случувањата кои главно ги интересираат, и директно ги засегаат нашите читатели. Она што е интересно е тоа што покрај политика, создадовме и категорија за забава која има за цел да Ве оттргне од секојдневието и сивилото во Македонија, и воопшто на Вашите работни места.

„Дневно.мк“ е проект на одлично подготвени новинари, кои зад себе бројат долгогодишно искуство. „Дневно.мк“ е платформа која ја отсликува посветеноста на нашиот тим.

Назив на медиумот:

„Дневно.мк“

Главен и одговорен уредник: 

А. С.

Редакција:

Д.И.

А.П.

И.Ј.

Контакт:

[email protected]

Локација:

Скопје

Ул. бб

Со почит,
„Дневно.мк“