Импресум

„Дневно.мк“ е медиум чии главни карактеристики се лојалноста и навременоста. Погледот на „Дневно.мк“ кон доставувањето на информациите е поинаков од останатите медиуми и наша главна цел како портал е навремено, проверено и релевантно да ви ја доставиме секоја нова информација.

Главен акцент ставаме на политичките случувања во Република Македонија бидејќи претпочитаме да бидеме во текот со случувањата кои главно ги интересираат нашите читатели. Она што е интересно е тоа што покрај политика ние создадовме и категорија за забава која има за цел да ве оттргне од секојдневието и сивилото во Македонија и на вашите работни места.

„Дневно.мк“ е проект на одлично подготвени новинари кои зад себе бројат долгогодишно искуство. „Дневно.мк“ е платформа која ја отсликува посветеноста на нашиот тим.

Назив на медиумот:

„Дневно.мк“

Главен и одговорен уредник: 

А. С.

Редакција:

Д.И.

А.П.

Контакт:

contact@dnevno.mk

Локација:

Скопје

Ул. Ранковце бб

Со почит,
„Дневно.мк“

Оставете коментар