Контакт

Почитувани. Доколку сакате да го контактирате тимот на новинари на „Дневно.мк“ за објавување на вест и слично, тоа можете да го направите на едноставен начин, со тоа што ќе ни испратите мејл на следната електронска адреса:
[email protected]

Со почит,
„Дневно.мк“